mapa | kontakt | početna |

Dunav fond

Penzioni fondovi | Dobrovoljni penzijski fond

DUNAV društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd | DUNAV društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd web


Čet, 15/11/2018

2494.93

Promena

+0.03

Adresa
Trg Republike 5/VII
11000 Beograd
Kontakt
Tel: 011 3036 410
0800 386 286
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan +0.03
1 nedelja +0.07
1 mesec +0.85
3 meseca +0.69
6 meseci +2.27
1 godina +4.63
od osnivanja +149.49
-2018 +3.38
2018 Q4 +0.28
2018 Q3 +0.95
2018 Q2 +1.09
2018 Q1 +1.02
+2017 +5.11
+2016 +5.91
+2015 +16.28
+2014 +11.31
+2013 +14.02
+2012 +13.57
+2011 +7.40
+2010 +9.41
+2009 +15.84
+2008 -5.76
+2007 +0.83

Osnovni podaci

Tip Penzioni fondovi
Vrsta Dobrovoljni penzijski fond
Početak rada Čet, 08/03/2007
Starost fonda 4270 dana
Naknade
Min. ulog  
Ulazna 2.0%-2.8%
Izlazna
Upravljačka 2.0000%

Investicioni cilj

Osnovni ciljevi investicione politike jesu: sigurnost i isplativost investiranih sredstava. Investiranjem se mora obezbediti najbolji odnos između rizika ulaganja i stope ostvarene dobiti.

Sredstva dobrovoljnog penzijskog fonda investirajuse u skladu sa sledećim načelima:

  • načelo sigurnosti, koje se ostvaruje investiranjem uhartije od vrednosti izdavaoca sa visokim kreditnimrejtingom;
  • načelo diversifikacije portfelja, koje se ostvarujeulaganjem u različite vrste hartija od vrednosti(obveznice, zapisi trezora, akcije, hipotekarneobveznice, itd), različitih izdavalaca tih hartija(Narodna banka, Republika Srbija, pravna lica,lokalna uprava, strane države, međunarodnefinansijske institucije, itd);
  • načelo održavanja likvidnosti, koje se postižeulaganjem u hartije od vrednosti koje se brzo moguprodati i kupiti po stabilnoj ceni.

Investiciona politika

U sprovođenju investicione politike, društvo je u obavezi da se pridržava investicionih ograničenja utvrđenih zakonom i vodi računa o mogućnostima pokrića obaveza, imajući u vidu karakteristike investicija i posebno datume njihovog dospeća.

Investiciona politika ograničena je nedovoljnom razvijenošću finansijskog tržišta i tržišta kapitala, kao i zakonskim ograničenjima ulaganja.

Sve članove, odnosno obveznike uplate, društvo za upravljanje obaveštava o izmenama investicione politike najkasnije u roku od 30 dana od početka njihove primene. Pored objavljivanja izmena investicione politike u obliku vesti na internet adresi, članovi se mogu upoznati sa izmenama i u prostorijama društva. Nova investiciona politika objavljuje se i u prospektu.

Portfolio menadžer

Ivan Batinica, portfolio menadžer u DUNAV društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

Diplomirani menadžer bankarstva (Fakultet za finansije, bankarstvo i osiguranje Univerziteta u Beogradu).

Ima preko 5 godina iskustva u trgovanju finansijskim instrumentima emitovanim u Srbiji i preko 2 godine iskustva u trgovanju na FOREX tržištu, trgovanju finansijskim derivatima na EUREX tržištu i akcijama kotiranim na NASDAQ-u. U brokerskoj kući ´City Trust Securities´ radio na poziciji brokera u trgovanju kratkoročnim dužničkim hartijama od vrednosti. U brokerskoj kući ´Dunav Stockbroker´ radio na pozicijama brokera i analitičara na poslovima praćenja i analize portfelja institucionalnih investitora. Aktivno učestvovao u izradi softvera za asset management. Od 2004. godine imao jednu od vodećih uloga u kreiranju portfelja društva za penzijsko osiguranje ´Dunav TBI´.

Poseduje licencu Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije za obavljanje delatnosti brokera i licencu i dozvolu za obavaljanje poslova portfolio menadžera.

Od juna 2007. godine portfolio menadžer u DUNAV društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.