mapa | kontakt | početna |

ILIRIKA Cash Euro

Investicioni fondovi | Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine

Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima | Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima web


Sre, 14/11/2018

1306.96

Promena

+0.02

Adresa
Knez Mihailova 11-15/V 11000 Beograd
Kontakt
Tel: +381 11 330 1000
Fax: +381 11 330 1050
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan +0.02
1 nedelja -0.03
1 mesec +0.14
3 meseca +0.37
6 meseci +0.43
1 godina +0.20
od osnivanja +30.70
-2018 +0.30
2018 Q4 +0.01
2018 Q3 +0.48
2018 Q2 -0.16
2018 Q1 -0.02
+2017 -3.63
+2016 +2.41
+2015 +1.98
+2014 +6.90
+2013 +2.55
+2012 +11.27
+2011 +6.19

Osnovni podaci

Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Čet, 07/04/2011
Starost fonda 2780 dana
Naknade
Min. ulog 1 IJ
Ulazna 0,00- 1,00%
Izlazna 0,00- 1,00%
Upravljačka 0,30% godišnje

Investicioni cilj

Osnovni ciljevi investicione politike otvorenog investicionog fonda Ilirika Cash Euro su:

  • siguran plasman prikupljenihsredstva u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija, odnosno Narodna banka Srbije, kao i druge instrumente tržišta novca koji su denominirani u EUR.
  • održavanje visokog stepena likvidnosti uloga članova Fonda, jer su članovima Fonda sredstva svakodnevno dostupna za povlačenje na T+1.
Vrednost neto imovine fonda i vrednost investicione jedinice ćepored dinarske vrednosti, biti izražena u EUR-ima kao dominantnoj valuti ulaganja, prema srednjem kursu NBS.

Investiciona politika

Investiciona politika Ilirika Cash Euro fonda će biti usmerena ka pretežnom ulaganju u instrumente tržišta novca, odnosno novčane depozite, denominirane u EUR, s obzirom da je u pitanju novcani fond, cija je vrednost investicione jedinice izražena u EUR.

Investiciona politika predstavlja skup različitih investicionih, ekonomskih, administrativnih odluka i mera koje Društvo preduzima u cilju povećanja ukupnog prinosa u korist članova Fonda.

Fond će voditi aktivnu politiku investiranja i upravljanja portfoliom u skladu sa investicionim ciljem i politikom, pridržavajući se sledećih načela investiranja:

  1. načela sigurnosti imovine fonda;
  2. načela diversifikacije portfolija;
  3. načela održavanja odgovarajuće likvidnosti;
  4. načela kontrole i smanjenja rizika.

Portfolio menadžer

OBAVEŠTENJE

Od 1.avgusta 2014.godine posao portfolio menadžera umesto Ivana Jovanovića obavljaće Aleksandra Pajić, broj dozvole 5/0-27-4352/4-11.

Dokumenta

Formulari