mapa | kontakt | početna |

Ilirika Balanced

Investicioni fondovi | Otvoreni balansirani fond

Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima | Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima web


Sre, 14/11/2018

1684.84

Promena

-0.46

Adresa
Knez Mihailova 11-15/V 11000 Beograd
Kontakt
Tel: +381 11 330 1000
Fax: +381 11 330 1050
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan -0.46
1 nedelja -1.00
1 mesec -0.44
3 meseca -2.79
6 meseci -0.71
1 godina -3.22
od osnivanja +68.48
-2018 -3.85
2018 Q4 -2.23
2018 Q3 +0.95
2018 Q2 +1.64
2018 Q1 -4.15
+2017 -0.66
+2016 +11.65
+2015 +1.45
+2014 +7.45
+2013 -0.47
+2012 +16.49
+2011 -0.88
+2010 +14.86
+2009 +9.79

Osnovni podaci

Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni balansirani fond
Početak rada Čet, 26/03/2009
Starost fonda 3521 dana
Naknade
Min. ulog 1IJ
Ulazna 0,00 -1,00%
Izlazna 0,00 -1,00%
Upravljačka 1.50% godišnje

Investicioni cilj

Osnovni cilj otvorenog investicionog fonda Ilirika Balanced jeste da se uz ostvarivanje kapitalne dobiti, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda, održavanjem kvalitetne strukture imovine Fonda i profesionalnim upravljanjem investicionim fondom postigne stabilan rast vrednosti imovine Fonda i investicione jedinice u dužem vremenskom periodu.

Otvoreni investicioni fond Ilirika Balanced je investicioni proizvod pogodan za domaca i strana pravna i fizicka lica zainteresovana za plasman slobodnih novcanih sredstava, na dugorocnoj osnovi(minimum 12 meseci) u diversifikovani portfolio razlicitih finansijskih instrumenata na inostranim finansijskim tržištima koje ce sadržati dominantno duznicke hartije od vrednosti (obveznice), državne i korporativne, kao i instrumente tržišta novca. Cilj je postizanje stabilnog rasta vrednosti imovine fonda i stope prinosa koje je za 1% viša od prinosa na orocenu deviznu štednju u EUR, na godišnjem nivou.

Ilirika Balanced fond spada u kategoriju fondova sa umereno - konzevativnom investicionom politikom, tako da je osnovni cilj dobijanje stalnog i sigurnog prihoda iz pouzdanog izvora sa naglaskom na zaštiti kapitala.

Investiciona politika

Investiciona politika Ilirika Balanced fonda će biti usmerena ka pretežnom ulaganju u dužničke instrumente na inostranim finansijskim tržištima EU, OECD i susednih država.

Investiciona politika predstavlja skup različitih investicionih, ekonomskih, administrativnih odluka i mera koje Društvo preduzima u cilju povećanja ukupnog prinosa u korist članova Fonda.

Društvo će nastojati da upravljanjem sredstvima Fonda članovima obezbedi dugoročnu sigurnost i optimalni rast u odnosu na preuzeti rizik.

Fond će voditi aktivnu politiku investiranja i upravljanja portfoliom u skladu sa investicionim ciljem i politikom, pridržavajući se sledećih načela investiranja:

  1. načela sigurnosti imovine fonda;
  2. načela diversifikacije portfolija;
  3. načela održavanja odgovarajuće likvidnosti;
  4. načela kontrole i smanjenja rizika.
Prilikom investiranja imovine u dužničke hartije od vrednosti, instrumente trzista novca, novčane depozite pažnja će se posebno obratiti na kreditni i kamatni rizik.

Portfolio menadžer

OBAVEŠTENJE

Od 1.avgusta 2014.godine posao portfolio menadžera umesto Ivana Jovanovića obavljaće Aleksandra Pajić, broj dozvole 5/0-27-4352/4-11.

Dokumenta

Formulari