mapa | kontakt | početna |

Raiffeisen WORLD

Investicioni fondovi | Otvoreni balansirani fond

Raiffeisen Invest a.d., Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima | Raiffeisen Invest a.d., Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima web


Čet, 15/04/2021

1656.38

Promena

+0.29

Adresa
Đorđa Stanojevića 16
11070 Novi Beograd
Kontakt
Tel: +381 11 3202 100
Fax: +381 11 220 7770
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan +0.29
1 nedelja +0.31
1 mesec +4.85
3 meseca +4.85
6 meseci +6.11
1 godina +14.25
od osnivanja +65.64
-2021 +4.85
2021 Q2 +0.80
2021 Q1 +4.02
+2020 -2.22
+2019 +10.87
+2018 -6.10
+2017 -6.81
+2016 +10.15
+2015 +2.70
+2014 +14.09
+2013 +8.02
+2012 +16.56
+2011 -3.57
+2010 +6.27

Osnovni podaci

Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni balansirani fond
Početak rada Pet, 06/08/2010
Starost fonda 3908 dana
Naknade
Min. ulog jedna IJ
Ulazna 1-2,5%, preko 10 miliona 0%
Izlazna 0,5-1%
Upravljačka 3%

Investicioni cilj

Investicioni cilj fonda Raiffeisen WORLD je ostvarivanje visokih prinosa u dugom roku investiranjem u akcije stranih izdavalaca, sa fokusom na kompanije iz SAD, Evropske Unije i Japana.

Referentni indeks (benchmark) za poređenje ostvarenih rezultata i praćenje uspešnosti Fonda je MSCI World Index. Fond nema za cilj da replicira navedeni indeks.

Investiciona politika

Imovina otvorenog investicionog fonda Raiffeisen WORLD će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:

  • do 100% u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim državama,
  • do 20% u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova, kojima ne upravlja isto društvo za upravljanje,
  • do 40% u akcije zatvorenih investicionih fondova sa sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a,
  • do 25% u novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici, državama članicama EU i OECD-a,
  • do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, Narodna banka Srbije, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike,
  • do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice EU, OECD-a odnosno susedne države, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim državama.

Portfolio menadžer

Mr Jovana Kršikapa - Rašajski, je rođena 29.11.1979. godine u Beogradu. Diplomirala je 2002. godine na Georgia State University, smer finansije. Marta 2005. godine stiče zvanje magistra ekonomskih nauka na DePaul University u Čikagu, oblast finansije. Poslovnu karijeru započinje praksama u priznatim investicionim kućama Merrill Lynch i Morgan Stanley. Godine 2002. zapošljava se u Morningstar Inc., na poziciji analitičara institucionalnih privatnih fondova, a 2004. godine je unapređena u Project Manager-a. U Raiffeisen banku a.d. dolazi u februaru 2006. godine na mesto rukovodioca tima za upravljanje imovinom. Od juna 2007. godine je bila zaposlena na funkciji portfolio menadžera u Raiffeisen INVEST a.d. Beograd, Društvu za upravljanje investicionim fondovima.U oktobru 2007. godine prelazi na funkciju direktora Raiffeisen Invest a.d. Beograd Društva za upravljanje investicionim fondovima, a od marta 2011. godine je na poziciji portfolio menadžera. U odsustvu Mr. Jovane Kršikape – Rašajski, portfolio menadžer otvorenog investicionog fonda Raiffeisen CASH je Milan Vukosavljević, br. dozvole 5/0-27-5041/2-08 od 03.09.2008 godine.

Milan Vukosavljević diplomirao je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer marketing. Od 2004. godine bio je zaposlen u kompaniji Intereuropa a.d. Beograd - delu internacionalne korporacije Intereuropa a.d. Kopar, gde je učestvovao u analizi i proceni investicionih projekata kao i projekata o načinu nastupa kompanije na tržištu Srbije i regiona Balkana i vidovima povećanja tržišnog učešća u tim zemljama. Od avgusta 2006. godine bio je zaposlen u Raiffeisen Banci a.d. Beograd na poziciji saradnika za poslovanje sa pravnim licima, gde je kroz intezivnu saradnju sa različitim Sektorima Banke bio zadužen za podršku domaćim i stranim pravnim licima u tekućem poslovanju. Nakon dobijanja dozvole za obavljanje poslova portfolio menadžera od strane Komisije za hartije od vrednosti, u novembru 2008. godine prelazi u Raiffeisen INVEST ad Beograd Društvo za upravljanje investicionim fondovima. Od marta 2009. godine obavljao je poslove internog kontrolora Društva, a od novembra 2012. godine obavlja poslove porfolio menadžera.

Dokumenta