mapa | kontakt | početna |

Raiffeisen EURO CASH

Investicioni fondovi | Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine

Raiffeisen Invest a.d., Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima | Raiffeisen Invest a.d., Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima web


Čet, 15/04/2021

1162.21

Promena

-0.00

Adresa
Đorđa Stanojevića 16
11070 Novi Beograd
Kontakt
Tel: +381 11 3202 100
Fax: +381 11 220 7770
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan -0.00
1 nedelja +0.03
1 mesec +0.22
3 meseca +0.22
6 meseci +0.27
1 godina +0.61
od osnivanja +16.22
-2021 +0.22
2021 Q2 +0.03
2021 Q1 +0.19
+2020 +0.53
+2019 -0.02
+2018 +0.50
+2017 -3.60
+2016 +2.41
+2015 +2.07
+2014 +7.53
+2013 +3.46
+2012 +1.79

Osnovni podaci

Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Čet, 25/10/2012
Starost fonda 3098 dana
Naknade
Min. ulog  
Ulazna
Izlazna
Upravljačka

Investicioni cilj

U skladu sa konzervativnom strategijom investiranja, osnovni cilj otvorenog investicionog fonda Raiffeisen EURO CASH je da, odgovornim i profesionalnim upravljanjem, omogući ostvarivanje stabilnog prinosa za svoje članove, uz nizak stepen rizika i uz održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou. Imovina fonda će se, u skladu sa zakonskim ograničenjima, u najvećoj meri ulagati u

kratkoročne hartije od vrednosti, kratkoročne novčane depozite banaka i druge instrumente tržišta novca denominirane u EUR.

Investiciona politika

Imovina otvorenog investicionog fonda Raiffeisen EURO CASH će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:

  • do 100% u novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici Srbiji i bankama sa sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a,
  • do 100% u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji, drugo pravno lice uz garanciju Republike Srbije i Narodna banka Srbije,
  • do 60% u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, kojima se trguje na organizovanom tržištu,
  • do 25% u dugoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji i drugo pravno lice uz garanciju Republike Srbije,
  • do 25% u dugoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, kojima se trguje na organizovanom tržištu,
  • do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice EU, odnosno OECD-a, odnosno susedne države, i lokalne samouprave tih država, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama,
  • do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama, do 20% u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova, kojima ne upravlja isto društvo za upravljanje.

Portfolio menadžer

Mr Jovana Kršikapa - Rašajski, je rođena 29.11.1979. godine u Beogradu. Diplomirala je 2002. godine na Georgia State University, smer finansije. Marta 2005. godine stiče zvanje magistra ekonomskih nauka na DePaul University u Čikagu, oblast finansije. Poslovnu karijeru započinje praksama u priznatim investicionim kućama Merrill Lynch i Morgan Stanley. Godine 2002. zapošljava se u Morningstar Inc., na poziciji analitičara institucionalnih privatnih fondova, a 2004. godine je unapređena u Project Manager-a. U Raiffeisen banku a.d. dolazi u februaru 2006. godine na mesto rukovodioca tima za upravljanje imovinom. Od juna 2007. godine je bila zaposlena na funkciji portfolio menadžera u Raiffeisen INVEST a.d. Beograd, Društvu za upravljanje investicionim fondovima.U oktobru 2007. godine prelazi na funkciju direktora Raiffeisen Invest a.d. Beograd Društva za upravljanje investicionim fondovima, a od marta 2011. godine je na poziciji portfolio menadžera. U odsustvu Mr. Jovane Kršikape – Rašajski, portfolio menadžer otvorenog investicionog fonda Raiffeisen CASH je Milan Vukosavljević, br. dozvole 5/0-27-5041/2-08 od 03.09.2008 godine.

Milan Vukosavljević diplomirao je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer marketing. Od 2004. godine bio je zaposlen u kompaniji Intereuropa a.d. Beograd - delu internacionalne korporacije Intereuropa a.d. Kopar, gde je učestvovao u analizi i proceni investicionih projekata kao i projekata o načinu nastupa kompanije na tržištu Srbije i regiona Balkana i vidovima povećanja tržišnog učešća u tim zemljama. Od avgusta 2006. godine bio je zaposlen u Raiffeisen Banci a.d. Beograd na poziciji saradnika za poslovanje sa pravnim licima, gde je kroz intezivnu saradnju sa različitim Sektorima Banke bio zadužen za podršku domaćim i stranim pravnim licima u tekućem poslovanju. Nakon dobijanja dozvole za obavljanje poslova portfolio menadžera od strane Komisije za hartije od vrednosti, u novembru 2008. godine prelazi u Raiffeisen INVEST ad Beograd Društvo za upravljanje investicionim fondovima. Od marta 2009. godine obavljao je poslove internog kontrolora Društva, a od novembra 2012. godine obavlja poslove porfolio menadžera.

Dokumenta