mapa | kontakt | početna |

KomBank DEVIZNI FOND

Investicioni fondovi | Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine

KomBank INVEST a.d. Društvo za upravljanje investicionim fondovima | KomBank INVEST a.d. Društvo za upravljanje investicionim fondovima web


Sre, 13/12/2017

1026.34

Promena

-0.07

Adresa
Kralja Petra 19 11000 Beograd E-mail: slobodan.milicevic@kombankinvest.com
Kontakt
+381(0)11/330-8159 +381(0)11/330-8160
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan -0.07
1 nedelja +0.06
1 mesec +0.85
3 meseca +0.33
6 meseci -2.01
1 godina -2.57
od osnivanja +2.63
-2017 -2.58
2017 Q4 +0.28
2017 Q3 -1.03
2017 Q2 -2.36
2017 Q1 +0.53
+2016 +3.93
+2015 +2.38
+2014 -1.12

Osnovni podaci

Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Pet, 12/12/2014
Starost fonda 1098 dana
Naknade
Min. ulog  
Ulazna
Izlazna
Upravljačka

Investicioni cilj

Osnovni cilj otvorenog investicionog fonda KomBank DEVIZNI FOND-a je da, odgovornim i profesionalnim upravljanjem, omogući ostvarivanje stabilnog prinosa za svoje članove, uz nizak stepen rizika i uz održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou. Imovina fonda će se, u skladu sa zakonskim ograničenjima, u najvećoj meri ulagati u kratkoročne hartije od vrednosti, kratkoročne novčane depozite banaka i druge instrumente tržišta novca denominirane u EUR. Cilj Fonda je da zaštiti ulaganje dinarskih sredstava od oscilacija deviznog kursa uz ostvarenje prinosa većeg od prinosa koji se ostvaruju ulaganjem u oročene devizne depozite sa kraćim rokom dospeća (manjim od tri meseca) kod renomiranih poslovnih banaka u Srbiji.

Investiciona politika

Investiciona politika temelji se na poštovanju i primeni osnovnih načela investiranja a to su:
  • Načelo sigurnosti - Sigurnost plasmana obezbeđuje se konzervativnim ulaganjem u novčane depozite domaćih i inostranih poslovnih banaka, kupovinom dužničkih hartija od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija, Narodna banka Srbije, neka od susednih država ili država članica OECD.
  • Načelo likvidnosti – Likvidnost sredstva investicionog fonda „KomBank DEVIZNI FOND“ obezbeđuje se investiranjem najvećeg dela novčanih sredstava u kratkoročne novčane depozite poslovnih banaka kao i držanjem određenog iznosa novčanih sredstava na tekućem računu Fonda.
  • Načelo profitabilnosti – Investiranjem novčanih sredstava u depozite poslovnih banaka i kupovinom dužničkih hartija od vrednosti ostvaruju se stabilni prinosi.
  • Načelo diversifikacije – Diverzifikacija plasmana obezbeđuje se investiranjem sredstava po različitim valutama i različitim rokovima dospeća u depozite poslovnih banaka, i ulaganjem u dužničke hartije od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija ili Narodna banka Srbije, neka od susednih država iz ili država članica OECD sa različitim rokovima dospeća.

Portfolio menadžer

Slavko Davidović, portfolio menadžer

Portfolio menadžer Fonda je Slavko Davidović, CFA. Rođen je u Beogradu gde je završio Ekonomski fakultet Beogradskog univerziteta. Licencu brokera je stekao 2006. godine, a zvanje portfolio menadzera 2009. godine. Dozvolu za obavljanje poslova portfolio menadžera dobio je od Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije 03.02.2011. (broj dozvole: 5/0-27-281/2-11). Poseduje višegodišnje iskustvo u poslovima brokera i finansijskog analitičara koje je sticao u firmama: BDD Confidence a.d. Beograd, Hypo Alpe-Adria Securities a.d. Beograd i CA Leasing Srbjia d.o.o. Položio je ispite za sva tri nivoa u organizaciji CFA instituta i stekao je pravo na prestižno CFA zvanje. U DZU Kombank Invest je zaposlen na mestu portfolio menadžera od 1. oktobra 2012. godine.

Dokumenta