mapa | kontakt | početna |

Intesa Invest Comfort Euro

| Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine

Intesa INVEST a.d. Društvo za upravljanje investicionim fondovima | Intesa INVEST a.d. Društvo za upravljanje investicionim fondovima web


Ned, 09/12/2018

987.49

Promena

0.00

Adresa
Milentija Popovića 7b 11000 Beograd E-mail: info@intesainvest.rs
Kontakt
+381(0)11/201-1555
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan 0.00
1 nedelja -0.57
1 mesec -.--
3 meseca -.--
6 meseci -.--
1 godina -.--
od osnivanja -1.25
-2018 -0.41
2018 Q4 -0.41

Osnovni podaci

Tip
Vrsta Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Ned, 25/11/2018
Starost fonda 16 dana
Naknade
Min. ulog  
Ulazna
Izlazna
Upravljačka

Investicioni cilj

Intesa Invest Cash Dinar teži ostvarivanju stabilnog prinosa u kraćem roku, uz visok nivo likvindosti. Fond će težiti ostvarenju stope prinosa koja prati kretanje kamatne stope BEONIA na međubankarskom novčanom tržištu u Republici Srbiji.

Investiciona politika

Investicije su pretežno usmerene u različite vrste dužničkih hartija od vrednosti, uključujući državne obveznice i instrumente tržišta novca, kao i novčane depozite kod renomiranih banaka.

Portfolio menadžer

Ivan Jovanović, portfolio menadžer

Portfolio menadžer otvorenog investicionog fonda Intesa Invest Comfort Euro je Ivan Jovanović.Zaposlen je na poziciji portfolio menadžera u Društvu za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest a.d. Beograd od marta 2018. godine.Od avgusta 2014. do novembra 2017. godine bio je zaposlen na poziciji portfolio menadžera i predsednika investicionog komiteta u dobrovoljnom penzijskom fondu DDOR GARANT a.d. Beograd.Od 2011. do 2014. godine bio je zaposlen na poziciji portfolio menadžera u DZU Erste Invest a.d. i DZU Ilirika, gde je upravljao sa više otvorenih investicinih fondova sa različitim strategijama ulaganja.Od 2008. do 2010. godine bio je zaposlen na poziciji portfolio menadžera u DZU Hypo Investments.Od 2004. do 2007. godine bio je zaposlen u AC Brokeru na brokerskim i dilerskim poslovima.Od 2002. do 2004. godine bio je zaposlen u brokerskoj kući KBK Broker na brokerskim i dilerskim poslovima.Godine 2007. stekao je licencu portfolio menadžera izdatu od strane Komisije za hartije od vrednosti (br. 5/0-27-6016/2-07), a takođe je stekao i prestižnu licencu CFA (Chartered Financial Analyst) izdatu od strane američkog CFA Instituta.Godine 2002. diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i stekao licencu za obavljanje brokerskih poslova.U okviru poslova koje je obavljao stekao je široko znanje i iskustvo u poslovanju na finansijskom tržištu, naročito u delu upravljanja portfoliom i definisanja i implementacije različitih strategija ulaganja. Aktivno je bio angažovan na poslovima trgovanja akcijama i obveznicama, vršio je analize tržišta kapitala i pojedinačnih hartija od vrednosti.