mapa | kontakt | početna |

Intesa Invest Comfort Euro

Investicioni fondovi | Otvoreni balansirani fond

Intesa INVEST a.d. Društvo za upravljanje investicionim fondovima | Intesa INVEST a.d. Društvo za upravljanje investicionim fondovima web


Sre, 15/11/2023

961.93

Promena

-0.01

Adresa
Milentija Popovića 7b 11000 Beograd E-mail: info@intesainvest.rs
Kontakt
+381(0)11/201-1555
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan -0.01
1 nedelja +0.17
1 mesec +0.68
3 meseca -0.75
6 meseci -0.39
1 godina -1.25
od osnivanja -3.81
+2023 +0.04
+2022 -9.16
+2021 +0.53
+2020 +1.95
+2019 +4.85
+2018 -0.66

Osnovni podaci

Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni balansirani fond
Početak rada Ned, 25/11/2018
Starost fonda 2062 dana
Naknade
Min. ulog  
Ulazna
Izlazna
Upravljačka

Investicioni cilj

Intesa Invest Cash Dinar teži ostvarivanju stabilnog prinosa u kraćem roku, uz visok nivo likvindosti. Fond će težiti ostvarenju stope prinosa koja prati kretanje kamatne stope BEONIA na međubankarskom novčanom tržištu u Republici Srbiji.

Investiciona politika

Investicije su pretežno usmerene u različite vrste dužničkih hartija od vrednosti, uključujući državne obveznice i instrumente tržišta novca, kao i novčane depozite kod renomiranih banaka.

Portfolio menadžer

Ivan Jovanović, portfolio menadžer

Portfolio menadžer otvorenog investicionog fonda Intesa Invest Comfort Euro je Ivan Jovanović.Zaposlen je na poziciji portfolio menadžera u Društvu za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest a.d. Beograd od marta 2018. godine.Od avgusta 2014. do novembra 2017. godine bio je zaposlen na poziciji portfolio menadžera i predsednika investicionog komiteta u dobrovoljnom penzijskom fondu DDOR GARANT a.d. Beograd.Od 2011. do 2014. godine bio je zaposlen na poziciji portfolio menadžera u DZU Erste Invest a.d. i DZU Ilirika, gde je upravljao sa više otvorenih investicinih fondova sa različitim strategijama ulaganja.Od 2008. do 2010. godine bio je zaposlen na poziciji portfolio menadžera u DZU Hypo Investments.Od 2004. do 2007. godine bio je zaposlen u AC Brokeru na brokerskim i dilerskim poslovima.Od 2002. do 2004. godine bio je zaposlen u brokerskoj kući KBK Broker na brokerskim i dilerskim poslovima.Godine 2007. stekao je licencu portfolio menadžera izdatu od strane Komisije za hartije od vrednosti (br. 5/0-27-6016/2-07), a takođe je stekao i prestižnu licencu CFA (Chartered Financial Analyst) izdatu od strane američkog CFA Instituta.Godine 2002. diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i stekao licencu za obavljanje brokerskih poslova.U okviru poslova koje je obavljao stekao je široko znanje i iskustvo u poslovanju na finansijskom tržištu, naročito u delu upravljanja portfoliom i definisanja i implementacije različitih strategija ulaganja. Aktivno je bio angažovan na poslovima trgovanja akcijama i obveznicama, vršio je analize tržišta kapitala i pojedinačnih hartija od vrednosti.